Wij redden mensenlevens
Heartbeat

Algemene Voorwaarden / Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden
  Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die BHVNederland Opleidingen B.V. organiseert. BHVNederland gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.
 2. Definitie annulering
  Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook. Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.
 3. Wijze van annuleren
  Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een cursus, houdt dit in dat er een plaats voor u wordt vrijgehouden en dat u zich heeft verplicht de kosten voor de cursus te betalen. Wanneer u de  inschrijving intrekt, moeten wij uw annulering ten minste 24 uur*  voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. Deze kunt u richten aan customersupport@bhvnederland.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: ‘Annulering van factuurnr. (uw factuurnummer) betreffende cursus (de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven)’. In de tekst van de e-mail beschrijft u vervolgens waarom u de cursus annuleert.
 4. Annuleringskosten
  Buiten 14 dagen is de cursus geheel vrijblijvend te annuleren, wanneer u in minder dan 14 dagen uw cursus annuleert moeten wij kosten in rekening brengen.
  Bij annulering buiten 14 dagen waarbij een E-learning of theorie boek verstrekt is, wordt een bedrag van € 30,- excl. BTW in rekening gebracht.
  Bij annulering in minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt een bedrag van € 75,- per dag aan locatie- en administratiekosten in rekening gebracht. Bij het volgen van een dagdeel (ochtend of middag) zijn de annuleringskosten € 30,- excl. BTW.
  Bij annulering minder dan twee werkdagen voor aanvang van de cursus worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.
 5. Annulering of verplaatsing van “In Company” cursussen
  In de gevallen waarin BHVNederland in opdracht van de wederpartij een ‘In Company’ cursus gaat organiseren, worden de annuleringen- of verplaatsingskosten conform de overeenkomst (offerte) tussen BHVNederland en wederpartij gehanteerd.
 6. In-de-plaatsstelling
  Wanneer u zelf niet naar de cursus kunt of wilt komen, bestaat de mogelijkheid een andere persoon in uw plaats te laten gaan. Hier zijn in beginsel geen extra kosten aan verbonden. U dient hiervoor een wijziging te sturen en deze moeten wij minstens 24 uur* voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. De e-mail kunt u richten aan customersupport@bhvnederland.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: ‘(Naam en datum van de cursus) en “i.p.v.”’. In de tekst van de e-mail vermeldt u uw eigen naam en de naam van degene die in uw plaats zal deelnemen aan de cursus.
 7. Verplaatsen van deelname door de cursist
  Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) is kosteloos mogelijk tot 2 werkdagen voor aanvang van de (eerste) cursusdag. Bij verplaatsen binnen 2 werkdagen voor aanvang cursus wordt een bedrag van € 75,- per dag aan locatie- en administratiekosten in rekening gebracht.
  Bij het volgen van een dagdeel (ochtend of middag) zijn de wijzigingskosten € 30,- excl. BTW.
  Verplaatsing van deelname naar een volgende cursus is alleen mogelijk wanneer er nog plaats is bij de betreffende volgende cursus.
  Bij verplaatsing dient direct een nieuwe cursusdatum doorgeven te worden. Indien dit niet mogelijk is dan ontvangen we deze graag uiterlijk binnen 3 werkdagen.
 8. Overmacht BHVNederland
  BHVNederland behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en/of in het geval zich een overmachtssituatie voordoet, zulks ter beoordeling van BHVNederland, en/of het dagprogramma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen.
  Wanneer een cursus wordt geannuleerd door BHVNederland, krijgt u het volledige bedrag dat u betaald heeft voor de betreffende cursus retour of wordt er in overleg met u een alternatieve cursusdatum gepland.
 9. Overmacht deelnemer
  In geval van overlijden van de deelnemer, dan wel het zich voordoen van een overmachtsituatie aan de zijde van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld een ongeval of plotselinge ziekte, als gevolg waarvan de deelnemer redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen, en de deelnemer in verband met de overmachtsituatie de cursus niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen, zal BHVNederland, aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, beoordelen of restitutie van het cursusgeld kan worden overwogen. In voorkomende gevallen, ter beoordeling van BHVNederland, kan een cursus in overleg met de deelnemer in het geval van aantoonbare overmacht worden verplaatst naar een andere datum. BHVNederland is echter nimmer verplicht tot restitutie van het cursusgeld of verplaatsing van de cursus.
 10.   Klachtenprocedure
  BHVNederland hecht veel waarde aan de mening van haar opdrachtgevers. Daarom is het te allen tijde mogelijk respons te geven inzake de trainingen van BHVNederland. Na afloop van uw open inschrijving ontvangt u een digitaal evaluatieformulier; bij het volgen van een incompany maatwerk traject vragen wij u graag uw feedback te geven aan de contactpersoon bekend bij BHVNederland.

Ook bij het indienen van een klacht verneemt BHVNederland graag van haar opdrachtgevers. U kunt de betreffende klacht digitaal indienen via het e-mailadres info@bhvnederland.nl onder vermelding van Naam, naam bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres, uw klacht en de plaats en datum waar(op) de training is gevolgd. BHVNederland streeft ernaar binnen 48 uur een passende reactie te verstrekken.

Wanneer u de  inschrijving intrekt, moeten wij uw annulering ten minste 24 uur voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. Indien een cursus plaatsvindt op een maandag of op een dag volgend op een als zodanig erkende feestdag, dienen wij uw annulering uiterlijk op de laatste werkdag voorafgaande aan het weekeinde of de betreffende feestdag voor aanvang van de cursus ontvangen te hebben.

 1. Aansprakelijkheid

Uiteraard doet BHVNederland er alles aan om te voorkomen dat tijdens onze cursussen schade ontstaat aan personen of zaken. Mocht een deelnemer of een daarmee gelijk te stellen persoon onverhoopt toch schade oplopen, dan is BHVNederland slechts aansprakelijk voor personen- en zaakschade die het gevolg is van een handelen of nalaten van (of toerekenbaar aan) BHVNederland. In alle andere gevallen is BHVNederland niet aansprakelijk. BHVNederland is verzekerd tegen aansprakelijkheid tot een bedrag van EUR 2.500.000,00. De aansprakelijkheid is onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van BHVNederland te allen tijde beperkt tot het bedrag dat voor of door de deelnemer werd betaald voor de cursus, maar in ieder geval nooit meer dan EUR 10.000,00.

 1. Betalingen

De betaling van de factuur dient binnen de termijn van veertien dagen door de opdrachtgever te worden voldaan door overmaking op het op de factuur vermelde banknummer en onder vermelding van het factuurnummer. Indien wij uw betaling niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen zal de vordering conform de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten worden verhoogd met de wettelijke rente alsmede een minimaal bedrag van € 45,– aan buitengerechtelijke incassokosten.

 

Disclaimer

De website van BHVNederland is met de grootste zorg gemaakt. Toch kan het voorkomen dat er foutieve of verouderde informatie vermeld wordt. Aan de inhoud van deze website kunt u dan ook geen enkel recht ontlenen en BHVNederland is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van BHVNederland.

Privacy Verklaring

Versie oktober 2019

Dit is de Privacyverklaring van BHVNederland. De diensten en producten worden aangeboden door BHVNederland, gevestigd aan de Braillelaan 9 – 5e etage, 2289 CL te Rijswijk in Nederland. Lees de Privacyverklaring zorgvuldig voor je bepaalde keuzes maakt over het gebruik van onze diensten en producten.

Welk type persoonsgegevens worden verwerkt in het systeem?
Wanneer u zich inschrijft voor een BHV training verwerken wij de volgende gegevens:

 1. Bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mail.
 2. Gegevens contactpersoon (voorletters, achternaam, e-mailadres).
 3. Gegevens cursisten (voorletters, achternaam, geboortedatum, e-mailadres).
 4. Betaalmethode iDeal / op rekening.
 5. Optioneel: factuurreferentie, opmerking, “Hoe kent u ons?”.
 6. Voorkeur(en) voor trainingsdatum en -locatie.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?
Wij verwerken de onder 1. genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. We gebruiken uw naam om u correct te adresseren voor de factuur van de betreffende training(en).
 2. We zullen uw telefoonnummer gebruiken om met u te kunnen communiceren over de trainingen, de voortgang en de betaling.
 3. We gebruiken de gegevens van de deelnemer voor uw en onze administratie, voor de certificaten (in cc: aan contactpersoon) en voor cursusherinneringen 9 maanden na de training (3 maanden voor het verlopen van het certificaat).
 4. We slaan de gegevens op van de cursisten zodat wij u tijdig kunnen herinneren aan een herhaling training.
 5. We verwerken e-mailadressen om de cursisten (in cc: aan contactpersoon) rechtstreeks te kunnen uitnodigen voor hun training.
 6. We verwerken de betaalmethode per inschrijving om uw betaalgemak te garanderen.
 7. We verwerken voorkeuren in factuurreferentie en opmerkingen om u hiermee in administratief van dienst te zijn.
 8. We verwerken de antwoorden op de vraag “Hoe kent u ons?” om onze dienstverlening verder te optimaliseren.
 9. We verwerken de voorkeur(en) voor trainingsdatum en -locatie om uw medewerkers op de juiste tijd, op de juiste tijd te verwelkomen voor hun training.

Doelgroep
Iedereen in Nederland die zich wil bekwamen op het vlak van BHV, EHBO en/of AED-Reanimatie is welkom in te schrijven voor een training.

De persoonsgegevens die je deelt met anderen
Om deelnemers te voorzien van (elektronisch) lesmateriaal en/of (na afloop van een training) te kunnen certificeren is het zaak dat BHVNederland de deelnemersgegevens heeft om de opdrachtgevers en cursisten te kunnen voorzien van deze bescheiden.

Trainingen met erkend certificaat
Kiwa gecertificeerd opleider
Advies op maat
Landelijke dekking
Blijf op de hoogte van BHVNederland!
Ontvang regelmatig onze nieuwsbrief met actualiteiten
BHVNederland
Braillelaan 9 – 5e etage
2289 CL Rijswijk
Bel 085 201 47 33
Voor alle vragen over cursussen, aanvragen informatie of offertes